Category
 
 
前一個 後一個
Nippo NS100 Electronic Typewriter 電動打字機
Nippo NS100 Electronic Typewriter 電動打字機

Nippo NS100 Electronic Typewriter 電動打字機

商品貨號: NS100
商品品牌: NIPPO
單位: pc
商品型號說明: NS100, 電動打字機
推薦給好友
列印商品
收藏商品
產品查詢
x
鏈路地址推薦
郵件推薦
best products

紙張寬限 / 打字闊度: 330 / 229毫米
列印速度: 每秒11個字元
列印字元距: 10,12,15
改錯記憶: 1行 (96個字元)
尺寸: 412(長) x 375(闊) x 117(高) 毫米
1年上門保養